Kosher Noise Playlist 8/26/13 Rosh Hashanah Edition with Shifra Sharfstein

  • What Makes Rosh Hashanah Beautiful        Aish
  • Soul Bigger (The Rosh Hashanah Song)       National Jewish Outreach Program
  • I Gotta’ Love You      Taglit
  • Rosh Hashanah Rock Anthem     Aish
  • Dip Your Apple     The Fountainheads
  • Shofar Callin: The Rosh Hashanah Song      Prodezra Beats
  • Call Me Maybe – Chana Tova