50 LBS of Rice 01/07/2013

1. Combustion Point by Xia Hu

2. Huanting by Song Xu

3. Shazi by Youjia Lin

4. Kuangcao  by Geng Han

5. Forgot by Chenlin Yang

6. Best Listener by Yaxuan Xiao & Geng Han

7. Xingfunanbunan by Kewei Yu

8. Wandering Poet by Jolin Tsai

9. Zou by Bichang Zhou

10. BB88 by Khalil Fong

11. Bian Cheng Mo Sheng Ren by Cyndi Wang